Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
Formularz do zgłaszania przez studentów uwag dotyczących zajęć zdalnych

Aktualności

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich i legitymacji doktoranta

Dodano: 2020-06-03

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Szósta edycja programu stypendialnego dla studentek politechnik

Dodano: 2020-06-03

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z nowymi technologiami. Firma Intel Technology Poland we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy ponownie zaoferuje tego rocznym maturzystkom i studentkom studiów inżynierskich i magisterskich unikatowy program wsparcia i rozwoju. Program obejmie wszystkie uczelnie techniczne w Polsce oraz pięć najlepszych wydziałów informatycznych polskich Uniwersytetów.

Do rozdysponowania jest dwadzieścia pięć stypendiów na rok akademicki 2020/2021, każde w wysokości 12.000 zł brutto.

Otwarcie Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału

Dodano: 2020-05-25. Aktualizacja: 2020-06-03

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. otwarte zostały:

Kontakt z pracownikami Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału a także z władzami Wydziału (Dziekan, Prodziekan) nadal powinien odbywać się drogą elektroniczną (e-mail, telefon) - telefony i adresy emailowe są podane na stronie Wydziału.

Komunikat Prorektora nr 3 z dnia 19 maja 2020 r.

Dodano: 2020-05-20

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzje dotyczące:

Kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego

Dodano: 2020-05-11, Aktulizacja 2020-05-22

W roku akademickim 2020/2021 rusza kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Powyższe stypendia mają na celu przede wszystkim zachęcenie absolwentów szkół ponadpodstawowych do związania swojej kariery zawodowej i jej dalszych losów z regionem, stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników oraz podejmowania nauki na lubuskich uczelniach.

Komunikat Dziekana

Dodano: 2020-05-08

W związku z par. 7 w Zarządzeniu nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 6 maja 2020 roku, dokumenty dot. zaliczeń i egzaminów (testy, kolokwia, prace pisemne) powinny być elektronicznie zarchiwizowane. Dokumenty te powinny zawierać conajmniej imię, nazwisko i numer albumu studenta. Jeżeli jest to możliwe (np. praca napisana ręcznie) dokument w postaci skanu lub zdjęcia powinien zawierać datę i podpis studenta.

Dziekan WMIiE,
dr Robert Dylewski

Kształcenie zdalne na Uniwersytecie Zielonogórskim - Zarządzenie Rektora nr 68 i Komunikat Prorektora ds. Jakości Kształcenia nr 2

Dodano: 2020-05-08

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności