Warsztaty i wizyty studyjne analityka danych

Szczegółowy opis zadania

Zadanie polega na podniesieniu kompetencji 36 studentów/studentek Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określonych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania kompetencji analitycznych, informatycznych, zawodowych i komunikacyjnych w środowisku nowoczesnych technologii oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców i organizacje pracodawców.

Zadanie będzie realizowane w 3 edycjach w formie:

 • sześciu warsztatów analityczno-informatycznych w laboratorium komputerowym w sześcioosobowych grupach
 • projektowych zajęć grupowych „Szkoła analityczna”
 • przeprowadzenie wizyt studyjnych u pracodawców

na trzech ostatnich semestrach różnych cykli kształcenia.

Terminy realizacji działań

Warsztaty i projektowe zajęcia grupowe:

 • Edycja I 10.2018 – 06.2019
 • Edycja II 10.2019 – 06.2020
 • Edycja III 10.2020 – 06.2021

Szkoła analityczna:

 • Edycja I 05.2019
 • Edycja II 05.2020
 • Edycja III 05.2021

Wizyty studyjne:

 • Edycja I 06.2019
 • Edycja II 06.2020
 • Edycja III 06.2021

Warsztaty analityczno-informatyczne analityka danych

Warsztaty mają służyć zwiększeniu kompetencji analitycznych i informatycznych w zakresie:

 • oceny projektów inwestycyjnych
 • podniesienia świadomości w odniesieniu do wagi bezpieczeństwa danych osobowych oraz biznesowych, jak również nabyciu umiejętności minimalizowania ryzyka i przeciwdziałaniu utracie bezpieczeństwa danych
 • samodzielnego wykorzystania metod i narzędzi przetwarzania i eksploracji danych do rozwiązywania praktycznych problemów właściwych dla zawodu analityka danych
 • wizualizacji i interpretacji zgromadzonych i przetworzonych wyników w formie dostosowanej do oczekiwań pracodawcy
 • wieloetapowej analizy danych prowadzącej do konstrukcji modeli na podstawie których podejmowane są decyzje biznesowe i ekonomiczne

Tematy warsztatów:

 1. Praktyczne poznanie narzędzi do analizy danych
 2. Analiza finansowa i ekonomiczna projektów
 3. Bezpieczeństwo i ochrona danych
 4. Komputerowe przetwarzanie i eksploracja danych
 5. Metody wizualizacji i prezentacji danych
 6. Prognozowanie, symulacja i dynamiczne raportowanie

Praktyczne poznanie narzędzi do analizy danych

Warsztaty będą realizowane w formie 15 godz. w laboratorium komputerowym.

Warsztaty mają służyć zwiększeniu kompetencji zawodowych uczestników projektu w zakresie znajomości programu R niezbędnego do rozpoczęcia pracy w tym środowisku. Nabyte umiejętności przez studentów w trakcie tych warsztatów będą wykorzystywane w podczas warsztatów analityczno-informatycznych, w którego ramach nie zostało uwzględnione wdrożenie do użytkowania ww. narzędzia.

Plan warsztatów: wprowadzenie do analizy i eksploracji danych, nawigowanie w programie R, poznanie narzędzi i bibliotek wspomagających zarządzanie danymi, demonstracja użycia i praktyczne przykłady.

Analiza finansowa i ekonomiczna projektów

Warsztaty będą realizowane w formie 12 godzinnych warsztatów w laboratorium komputerowym.

Zajęcia mają służyć zwiększeniu kompetencji analitycznych i informatycznych w zakresie oceny projektów inwestycyjnych. Celem warsztatów będzie opracowanie studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego.

Plan warsztatów: zasady analizy wartości pieniądza w czasie (rodzaje kapitalizacji, stopy procentowe, renty okresowe, wartości aktualne i przyszłe, lokaty, kredyty i amortyzacja) oraz prowadzenia analiz finansowych wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych opracowywanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych, w tym analizy: finansowa, kosztów i korzyści, ekonomiczna i efektywności kosztowej.

Warsztaty: Bezpieczeństwo i ochrona danych

Warsztaty będą realizowane w formie 12 godzinnych warsztatów w laboratorium komputerowym.

Zajęcia mają posłużyć podniesieniu świadomości w odniesieniu do wagi bezpieczeństwa danych osobowych oraz biznesowych jak również zwiększeniu kompetencji w zakresie minimalizowania ryzyka i przeciwdziałaniu utracie bezpieczeństwa danych. Celem warsztatów będzie przedstawienie odniesienie poziomu świadomości w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa danych oraz możliwościach i narzędziach wykorzystywanych w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Plan warsztatów: poufność, dostępność, nadmiarowość, archiwizacja, kopia zapasowa, uprawnienia i zwiększenie uprawnień, wycieki informacji przykłady praktycznej realizacji ataku typu: podszywanie, wyłudzenie danych, przepełnienie bufora, SQL Injection, XSS  oraz dyskusja nad narzędziami i możliwościami przeciwdziałania tego typu atakom.

Komputerowe przetwarzanie i eksploracja danych

Warsztaty będą realizowane w formie 12 godzinnych warsztatów w laboratorium komputerowym.

Zajęcia mają na celu rozwijanie przez studentów kompetencji analitycznych i informatycznych w oparciu o program R w zakresie samodzielnego wykorzystania metod i narzędzi przetwarzania i eksploracji danych do rozwiązywania praktycznych problemów właściwych dla zawodu analityka danych.

Plan warsztatów: sposoby zapisu i przetwarzania danych rzeczywistych, metody redukcji wymiaru danych metody i algorytmy eksploracji: klasyfikacja, grupowanie, wizualizacja, poszukiwanie reguł asocjacyjnych oraz wykorzystanie eksploracji danych do rozwiązywania praktycznych problemów decyzyjnych w biznesie.

Metody wizualizacji i prezentacji danych

Warsztaty będą realizowane w formie 12 godz. w laboratorium komputerowym w dwóch sześcioosobowych grupach.

Zajęcia mają posłużyć zwiększeniu kompetencji analitycznych i informatycznych w zakresie wizualizacji i interpretacji zgromadzonych i przetworzonych wyników w formie dostosowanej do oczekiwań pracodawcy.

Plan warsztatów: elementy procesu tworzenia wizualizacji danych tworzenie struktury wizualizacji danych z uwzględnieniem możliwości postrzegania ludzkiego umysłu możliwości wizualizacji danych w zależności od ich typów oraz w kontekście założonych celów prezentacji wyników analizy danych tworzenie komunikatywnych, czytelnych prezentacji multimedialnych.

Prognozowanie, symulacja i dynamiczne raportowanie

Warsztaty będą realizowane w formie 12 godzinnych warsztatów w laboratorium komputerowym.

Zajęcia mają na celu rozwijanie przez studentów umiejętności analitycznych i informatycznych w oparciu o program R. Na warsztatach słuchacze zapoznają się i przetrenują wieloetapową analizę danych prowadzącą do konstrukcji modeli na podstawie których podejmowane są decyzje biznesowe i ekonomiczne.

Plan warsztatów: metody oceny stopnia oraz typu zależności dla zmiennych wielowymiarowych etapy wyboru postaci analitycznej oraz oceny parametrów modelu prognoza oraz ocena błędu prognozy symulacja prognoz dla różnych przypadków niepewności zmiennych objaśniających dynamiczne raportowanie alternatywnych scenariuszy.

Szkoła analityczna

Zadanie będzie realizowane w formie pięciodniowej szkoły analitycznej. W każdej edycji szkoleń w szkole analitycznej weźmie udział 12 studentów, którzy zostaną podzieleni na zespoły 6 osobowe. Każdy zespół, pod kierownictwem opiekuna (instruktora reprezentującego pracodawcę) będzie pracował nad innym problemem wskazanym przez pracodawców.

Celem Szkoły analitycznej jest rozwinięcie kompetencji analitycznych i informatycznych nabytych podczas warsztatów oraz podniesienie kompetencji komunikacyjnych. W trakcie zajęć studenci będą mogli zobaczyć jak można wykorzystać zdobyte podczas dotychczasowych szkoleń wiedzę i umiejętności do rozwiązywania rzeczywistych problemów związanych z szeroko rozumianą analizą danych i pojawiających się w różnych dziedzinach życia. Zapoznają się z kolejnymi etapami realizacji takich projektów – od postawienia problemu, poprzez proces jego modelowania, aż do prezentacji rozwiązania. Odbędą również trening personalny współpracy w zespole – praca grupowa i wynikająca z tego nauka planowania oraz podziału obowiązków i zadań pośród wszystkich członków zespołu. Bardzo istotnym doświadczeniem będzie bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą oraz możliwość zmierzenia się z rzeczywistym problemem w warunkach zbliżonych do realiów pracy zawodowej.

Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyta studyjna ma na celu prezentacje zakresu działalności danej firmy, jej struktury organizacyjnej oraz obowiązujących zasad rekrutacji: praktyki, staże i nowy pracownicy. Wizyta będzie zaplanowana u wybranych pracodawców, którzy w ramach „Szkoły analitycznej”.

Rekrutacja

Rekrutacja będzie realizowana na początku każdej edycji realizacji zadania:

 • Edycja I 09-10.2018
 • Edycja II 09-10.2019
 • Edycja III 09-10.2020

Informacja o naborze wraz z Regulaminem rekrutacji zamieszczona zostanie na stronach internetowych Wydziału i mailingu do studentów.

Osoby chcące przystąpić do projektu zobowiązane będą do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wypełnienia i rejestracji FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU.

Kontakt:

dr Maciej Niedziela, pokój: 411 A-29
e-mail: m.niedziela@wmie.uz.zgora.pl
tel. 68 328 2844

dr Jacek Bojarski, pokój: 503 A-29
e-mail: j.bojarski@wmie.uz.zgora.pl
tel. 68 328 2851