Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Staże i praktyki studenckie

Wydział ma zawarte porozumienie o organizacji śródrocznych praktyk dla studentów specjalności nauczycielskiej kierunku matematyka z: Oferty praktyk, staży i pracy dla studentów i absolwentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
Biuro Karier