Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki

W dniu się 14 marca 2019 roku w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki Twórczo, inspirująco, nowocześnie…

Było to pierwsze Forum z planowanych corocznych konferencji poświęconych kształtowaniu kultury matematycznej, upowszechnianiu skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych. Na mocy podpisanego porozumienia organizatorami Forum byli: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wydział Matematyki, Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W Forum udział ponad 200 osób – nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej z województwa lubuskiego oraz studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Główne idee konferencji przedstawiła mgr Lidia Bugiera - dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz prof. Longin Rybiński - dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Część merytoryczną Forum rozpoczął dr Andrzej Dąbrowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, który podczas wykładu Matematyka i wybory, przedstawił różne metody podziału mandatów w systemach wyborczych obowiązujących w Polsce i innych krajach. Następnie prof. Andrzej Kisielewicz z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - na bazie własnych doświadczeń - przedstawił możliwości i korzyści pracy warsztatowej z dziećmi w celu wprowadzenia ich w Matematykę psychodeliczną.

Kolejnymi wykładowcami byli nauczyciele szkół województwa lubuskiego na różnych poziomach edukacyjnych, którzy przedstawili nowatorskie metody uczenia matematyki, oparte m.in. na odkryciach neurodydaktyki. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych podali: Iwona Musiał z Zespołu Szkół w Ozimku („Muszę” zabija „chcę” – kilka słów o odpowiedzialności na lekcji matematyki), Bogusława Wiśniewska ze Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. (A może by tak inaczej? Nowa jakość w uczeniu się i nauczaniu matematyki), Katarzyna Rubiś z Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze (Jak poskromić królową? O tym, jak na lekcji matematyki pobudzać naturalne procesy uczenia się) oraz Kamila Szrajber i Jakub Jaskuła - nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze, studiujący na ostatnim roku studiów na kierunku matematyka Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (Jak pobudzić ucznia do działania na lekcji matematyki?).

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawione przykłady zainspirowały nauczycieli do wprowadzania w swojej pracy z uczniami nowych metod i technik. Wielu z nich podkreśliło, że idea Forum Twórczo, inspirująco, nowocześnie… jest tym, czego brakuje im na co dzień i co będą chcieli wprowadzić w życie szkolne.

Więcej
https://odn.zgora.pl/i-lubuskie-forum-nauczycieli-matematyki-tworczo-inspirujaco-nowoczesnie-juz-za-nami/#more-2661