Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Zaproszenie


Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

zaprasza

członków Rady Wydziału na posiedzenie.


Termin

20 marca 2019 r. (środa), godz. 11:00, sala 301


Program posiedzenia


Sala 301, godz. 11:00
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ w dniu 20.02.2019 r.
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego:
  a) uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Huberta Asienkiewicza, zatwierdzenia tematu rozprawy Dynamiczne modele decyzyjne i gry z uwzględnieniem miar ryzyka oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego,
  b) uchwała w sprawie zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych.
 4. Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na jedno stanowisko asystenta. Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia programów studiów dla kierunków: informatyka i ekonometria, inżynieria danych oraz matematyka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.
 6. Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.
 7. Uchwała w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Analiza danych – metody, narzędzia, praktyka.
 8. Sprawy dotyczące studiów doktoranckich.
 9. Sprawy dotyczące kształcenia.
 10. Sprawy organizacyjne.
 11. Sprawy różne.

Sala 207, godz. 13:00
 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Operatory liniowe na przestrzeniach ciągłych funkcji wektorowych z topologią ścisłą autorstwa mgr. Juliusza Stochmala:
  a) uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
  b) uchwała w sprawie nadania stopnia doktora,
  c) uchwała w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej.UWAGA !
Załączniki do poszczególnych punktów programu posiedzenia Rady Wydziału znajdują się na stronie Internetowej http://www.wmie.uz.zgora.pl/rw/materialy.html oraz w Sekretariacie Dziekana.