Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Prof. Jerzy Motyl oraz prof. Marian Nowak członkami Komitetu Matematyki PAN


Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego wybrała swoich przedstawicieli do Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2019. Jako Jednostka Naukowa posiadająca kategorię A WMIE ma prawo posiadania dwóch przedstawicieli. Zostali nimi: prof. dr hab. Jerzy Motyl oraz prof. dr hab. Marian Nowak.
Prof. Jerzy Motyl urodził się 14 listopada 1955 r. w Poznaniu. Studia matematyczne odbył na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentem specjalności matematyka teoretyczna (1979 r.). Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM (1987r.).

Habilitację w dziedzinie analizy matematycznej uzyskał w 2000 r. również na UAM. Był członkiem Senatu Politechniki/Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 1999-2005 i członkiem Komitetu Matematyki PAN w kadencji 2012-2015. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej na WMIiE. Tytuł profesora nauk matematycznych otrzymał w sierpniu 2011 roku. Zainteresowania naukowe prof. J. Motyla obejmują teorię odwzorowań wielowartościowych, teorię sterowania deterministycznego i stochastycznego. W latach 1998 i 1999 przebywał na stypendiach Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften na Uniwersytecie w Karlsruhe (Niemcy). Współuczestniczył w pracach kształtujących początki tzw. teorii inkluzji stochastycznych, zainicjowanych niezależnie w latach 1993-1995 przez N. U. Ahmeda (Kanada), F. Hiai (Japonia) i M. Kisielewicza. Od roku 2010 jest redaktorem naczelnym czasopisma Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization. Jest autorem ok. 40 publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym 25 z tzw. listy filadelfijskiej.

Żona Krystyna – absolwentka matematyki na UAM, obecnie pracuje jako zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.
Prof. dr hab. Marian Nowak jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1981 roku uzyskał stopień doktora nauk matematycznych, a w 1989 roku stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2000 roku postanowieniem Prezydenta RP, za pośrednictwem Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

W latach 1973-1992 pracował w Instytucie Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W latach 1992-2001 był zatrudniony w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Instytutu. Od 2001 roku jest pracownikiem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W okresie 1999-2001 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, a w okresie 2002-2005 funkcję Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był członkiem powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej Zespołu do Spraw Utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie pełni funkcje Prodziekana ds. Nauki i Kierownika Zakładu Analizy Matematycznej. Jest członkiem Senackiej Komisji ds. Nauki.

Profesor Marian Nowak zajmuje się analizą funkcjonalną, dziedziną intensywnie rozwijaną w poznańskiej szkole matematycznej. Tematyka jego badań naukowych dotyczy głównie topologii przestrzeni funkcyjnych, teorii operatorów na przestrzeniach liniowo-topologicznych i topologicznej teorii miary. Jest autorem 96 artykułów naukowych, z których większość została opublikowana w czasopismach z listy Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska), między innymi w: Proceedings of the American Mathematical Society, Pacific Journal of Mathematics, Journal of Convex Analysis, Mathematische Nachrichten, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Topology and its Applications, Positivity, Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen, Results in Mathematics, Collectanea Mathematica, Journal of Function Spaces and Applications. Za osiągnięcia naukowe otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra Edukacji Naradowej oraz kilkanaście razy nagrodę Rektora.

Wygłaszał wykłady gościnne na wielu zagranicznych uniwersytetach, między innymi w Berlinie, Poczdamie, Dreznie, Pradze, Petersburgu, Madrycie, Pekinie, Harbinie i Kantonie.

Profesor Marian Nowak aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych na rzecz rozwoju środowiska matematycznego i promocji zielonogórskiej matematyki. Był członkiem Komitetu Organizacyjnego i Naukowego jedenastu edycji cyklicznej międzynarodowej konferencji matematycznej Function Spaces, organizowanej od 1989 roku wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnikę Wrocławską. Czterokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego tej Konferencji oraz funkcję redaktora naczelnego Proceedings of Function Spaces, które ukazały się w wydawanym przez Uniwersytet w Barcelonie czasopiśmie Collectanea Mathematica oraz w Banach Center Publications.

Wypromował czterech doktorów nauk matematycznych i ponad dwustu magistrów matematyki. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach stacjonarnych i doktoranckich.