Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr inż. Agnieszka Lasota

Materiały


Technologia informacyjna

Zadanie 1 - Internet

Przeszukaj Internet by uzyskać informacje na temat budowy i historii komputera, sposobu zapisu danych. Wskaż literaturę i źródło danych oraz zdjęć. Treści zapisz w pliku MS Office lub Open Office, zdjęcia w jpg, a strony źródłowe w html. Wszystkie pliki należy umieścić w jednym folderze.

Task 1 - Internet

Search the internet. Provide information about your computer's design and history, and how to save data. Point to the literature, data source, and image. Save the file in MS Office or Open Office, in jpg files and source pages in html. All files must be in one folder.